Biblioteka szkolna

Uwaga, otwiera nowe okno. DrukujEmail

 
?Biblioteka jest instytucj, ktra samym swoim istnieniem wiadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnic pimiennictwa, przez ktre czowiek wyraa swj zamys twrczy, inteligencj, znajomo wiata i ludzi, a take umiejtno panowania nad sob, osobistego powicenia, solidarnoci i prawa do rozwoju dobra wsplnego?.

Jan Pawe II

 


 

 

 


 

 

 

 

?Gdy si kto zaczyta, zawsze albo si czego nauczy,
albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zanie
? w kadym razie wygra?.

 


WYNIKI KONKURSU:

?HASO PROMUJCE BIBLIOTEK?


Jeli mdr gow chcesz by, to koniecznie musisz do biblioteki przyj.
Marta Kowalczyk kl. V b - I miejsce

W bibliotece moesz czyta i o ksiki czsto pyta i pamitaj tylko o dwie. Kady przecie ksik wypoyczy chce!
Ala Rogoziska kl. IV a ? II miejsce

Raz, dwa, trzy, bibliotek lubisz ty, cztery, pi, sze do jej odwiedzenia miej ch, siedem, osiem zapro Jasia i Magosi.
Mateusz Haberka kl. V b ? III miejsce


WYRӯNIENIA

Zap ksieczk czytaj j i polecaj wszystkim w krg.
Dominika Broyna kl. IV a

Ksiki rdem wiedzy s w bibliotece jest ich ogrom.
Magorzata Kowalczyk kl. II b

Czytaj ksiki, bo to powiksza Twoj wiedz.
Ida Sidorczyk kl. V


Biblioteka Ogasza dla uczniw Szkoy Podstawowej nr 4 Midzyklasowy Konkurs Czytelniczy ?Moliki Ksikowe?

Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa ksiek,
 • pobudzanie ciekawoci przeywania przygd opisywanych w ksikach,
 • pogbianie swojej wiedzy poprzez czytanie ksiek,
 • Wyrabianie umiejtnoci pracy dla sukcesu grupy w ktrej si wsppracuje.

Warunki konkursu:

 • w konkursie udzia bior wszyscy uczniowie klas I-VI,
 • konkurs obejmuje czytelnictwo ksiek kadej klasy w cigu dwch semestrw roku szkolnego 2009/2010,
 • po pierwszym semestrze zostan wywieszone na tablicy ogoszeniowej i w bibliotece, informacje o strukturze czytelnictwa poszczeglnych klas,
 • podstaw do oceny czytelnictwa s statystyki komputerowe ksiek wypoyczanych do domu,
 • laureatom (klasom) zostan wrczone dyplomy po zakoczeniu konkursu (czerwiec 2010)Biblioteka Ogasza dla uczniw

klas 0- IV Szkoy Podstawowej nr 4 Konkurs
pt. ?Mj lekturnik?


Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa ksiek,
 • pobudzanie ciekawoci przeywania przygd opisywanych
  w ksikach,
 • pogbianie swojej wiedzy poprzez czytanie ksiek,
 • ksztatowanie aktywnego, twrczego modego czowieka, rozwijanie zdolnoci manualnych.

Warunki konkursu:

 • ucze zakada zeszyt w ktrym dowoln technik bdzie mg przedstawi ciekaw historyjk z przeczytanej ksiki.
 • podstaw do oceny bdzie rysunek, ktry ma przedstawi dowolnie wybrany fragment ksiki.
 • przy kadej pracy naley poda tytu i autora ksiki, oraz zatytuowa swj rysunek.
 • w konkursie udzia bior wszyscy uczniowie klas 0 - IV,
 • konkurs obejmuje czytelnictwo ksiek w cigu dwch semestrw roku szkolnego 2009/2010,
 • Laureatom zostan wrczone dyplomy po zakoczeniu konkursu (czerwiec 2010 r.).

 

O BIBLIOTECE

Biblioteka to dwa pomieszczenia, w jednym mieci si wypoyczalnia, kcik czytelniczy oferujcy 14 miejsc do pracy na miejscu oraz 3 stanowiska komputerowe, na tyach biblioteki znajduje si magazyn z ksigozbiorem podrcznym, lekturami i innymi materiaami bibliotecznymi. Zbiory biblioteki licz ponad 7 tys. woluminw. Gromadzimy ksiki, w tym akty prawne, dokumenty z ycia szkoy, i inne dokumenty tj.: przerocza, pyty magnetofonowe, kasety video, pyty CD. Oprcz podstawowych dziaw wiedzy mamy wyodrbniony dzia regionaliw, gdzie gromadzimy wydawnictwa o naszym regionie. Ponadto w trakcie tworzenia jest Tekstowa Kartoteka Zagadnieniowa. Od wrzenia 2009 roku zostanie utworzony spis czasopism, w tym dla nauczycieli, ktre bd posiaday bibliografi zawartoci. Biblioteka jest skomputeryzowana. Od wrzenia 2000 roku zbiory udostpniane s w Programie Komputerowej Obsugi Biblioteki SOWA-SZKOA.

 

 

 

 

WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI tworz:

 • Regulamin biblioteki
 • Regulamin czytelni
 • Regulamin Centrum Medialnego
 • Oglna instrukcja BHP i PPO dla pomieszcze bibliotecznych
 • Instrukcja BHP przy obsudze komputera i drukarki
 • Instrukcja BHP przy obsudze kserokopiarki
 • Zasady BHP w Szkole
 • Tablice z klasyfikacj zbiorw
 • Tablice z alfabetem (wszystko zostao umieszczone przy drzwiach wejciowych do biblioteki)
 • Katalogi biblioteczne kartkowe i komputerowe: katalog alfabetyczny, katalog przedmiotowy.
 • Kartoteki zagadnieniowe
 • Ksigozbir podrczny
 • Internet

Czytelnia

Czytelnia biblioteki udostpnia zbiory (z ktrych mona korzysta tylko na miejscu w bibliotece) i Internet. Posiada 14 miejsc dla korzystajcych z ksigozbioru podrcznego, kartoteki tekstowej, zagadnieniowej i prasy. Ponadto wyodrbnione s 3 miejsca dla korzystajcych z Internetu lub komputerowej przegldarki zbiorw bibliotecznych SOWA-SZKOA. Tutaj odbywaj si otwarte lekcje biblioteczne, organizowane s konkursy, wystawki i jest to miejsce, w ktrym umieszcza si wiele informacji o tym, co dzieje si w bibliotece i w szkole.

Koo Biblioteczne

Koo biblioteczne zostao utworzony dla chtnych, chccych poszerzy swoje horyzonty wiedzy, a zarazem wczy si w prace szkoy i biblioteki. Zajcia odbywaj si w kady pitek od godz. 1345 do godz. 1445.
Zaoeniem koa jest dziaa metod WEBQUEST.
Metoda nauczania oparta na teorii konstruktywizmu czyli budowaniu wasnej wiedzy przez dowiadczenie, wykorzystujca w sposb innowacyjny zasoby Internetu i zawierajca elementy uczenia si zespoowego.
Metoda nauczania ukierunkowana na wyszukiwanie, w ktrej wikszo lub cao informacji pozyskiwana jest w sposb interaktywny i pochodzi z zasobw internetowych, opcjonalnie uzupeniana telekonferencjami i materiaami podrcznymi.
WebQuest uczy:
?ukierunkowanego poszukiwania informacji,
?ich przetwarzania,
?pozwala na doskonalenie umiejtnoci rozwizywania problemw,
?krytycznego i twrczego mylenia,
?wsppracy w zespole,
?wspomaga proces mylowy uczniaka poziomie analizy, syntezy i ewaluacji
Webqust daje moliwo stosowania takich sposobw ksztacenia wspomaganego technologiami i informacyjnymi, ktre uwzgldniaj:
?uczenie si przez dziaanie,
?odkrywanie,
?dowiadczenie,
?nazywanie,
?nadawanie sensu,
?przyswajanie,
?w kocu tworzenie.
Cele:
?rozwinicie u uczniw umiejtnoci mylenia problemowego,
?promowanie u nauczycieli nauczania metod rozwizywania problemw.
Rodzaje zaj:
?krtkoterminowe - (1-3 godziny lekcyjne),
- cele: zdobycie wiedzy i jej integracja,
- ucze: zbiera i przetwarza informacje.
?Dugoterminowe ? (od tygodnia do miesica),
- cel: rozszerzenie i uszczegowieni wiedzy zdobytej z Internetu i w rzeczywistym wieci,
- ucze: analizuje informacje, eksperymentuje, tworzy hipotezy, modeluje zjawiska na koniec integruje nowe treci z dotychczasow wiedz i demonstruje jej zrozumienie przez kreowanie wasnych opracowa (w formie multimedialnych prezentacji, hipertekstw, stron WWW, pokazw w klasie itp.)

 

 

Czasopisma prenumerowane przez bibliotek szkoln:

 

Dla dzieci:


Mi
Poznaj wiat
wierszczyk
Kumpel
Junior
Wychowanie Komunikacyjne

Dla nauczycieli:

Aura
Wychowawca
Wszystko dla Szkoy
ycie Szkoy
Biblioteka w Szkole
Gos Nauczycielski wraz z dodatkiem: Bliej Prawa
Wychowanie w Przedszkolu
Nowa Szkoa

 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOCI CZASOPISM

 

YCIE SZKOY

 

YCIE SZKOY NR 7/2009

Cywiska Magorzata: Rozwizywanie konfliktw wrd dzieci, s. 5-12

Skowroska Aleksandra: Dojrzao emocjonalna dzieci szecioletnich do podjcia nauki, s. 13-18

Gromelska Agnieszka: Niemiao-jak uczy dziecko pewnoci siebie? s. 19-22

Rura Grayna: (Roz)poznawanie (nie)nowych liter w klasie pierwszej, s. 23-29

Pawilonis Jagoda: Wczesny trening ortograficzny, s. 32-37

Kurka Hanna: Pobaw si? moe korkami ( zajcia z kka matematycznego w kl. I i II z pomocami w postaci korkw od butelek), s. 38-41

Florkowska J., Siadaczka E: Teatr lalek w szkole, s. 44-45

Koodziejski Maciej: Efekt Mozarta ? mit czy prawda? s. 46-50

Zadura Magorzata: Jak zmieni si zasb poj dzieci na przestrzeni stu lat, s. 51-54

Brejnak Wojciech: Kilka przykaza przed-szkolnych, czyli jak dzieckiem rzdzi by mu krzywdy nie wyrzdzi, s. 55-58

Stj Elbieta: Czy daleka droga szeciolatka do szkoy? s. 60-62

Bielewicz-Kunia B., Parczewska T.: Wczeniejszy start szkolny wyzwaniem dla edukacji, s. 63-65

YCIE SZKOY NR 8/2009
Jakubowicz-Bryx A.: Pocztkowa nauka czytania i pisania, s. 5-9
Czaplicka-Jedlikowska Maria: Nazwy wasne w twrczoci Heleny Bechlerowej, s. 10-16
Lenkiewicz M., Sobieszczyk M.: O czytaniu krytycznym, s. 18-22
Seidel Jolanta: Aby rozwiza trzeba zrozumie, s.23-26
Lenartowska K.: witek W. Obcowanie z wierszem, s. 27-31
Szefler Elbieta: Jak pracowa z historyjkami obrazkowymi? s. 32-39
Uzarska-Bielawska Renata: Pobudzanie aktywnoci twrczej, s. 40-45
Brejnak Wojciech: O dojrzewaniu do dojrzaoci szkolnej, s. 46-51
Just Monika: Z pamitnika mamy pierwszoklasisty?Kto ma wiksz trem? s. 52-55
Wjcik A., Moskalik E.: lubowanie klas pierwszych, s. 56-58
Marek Elbieta: Bd mdrym wychowawc ? wywiad z dr Jolant Seidel, s. 59-63

YCIE SZKOY nr 9/2009

Rura Grayna: Kto uczy nasze dzieci? s. 5-12

Baraniak Joanna: Wychowanie do tolerancji. s. 13-19

mijewska Ewa: O etyce zawodowej nauczycieli, s. 20-22

Mimo wszystko. Praca nadesana na konkurs, s. 23-27

Owoce w szkole, s. 28-29

Bielewicz-Kunia Barbara, Parczewska Teresa: W lubelskich szkoach, w przededniu obowizkowej Edukacji dzieci szecioletnich, s. 30-35

Prokop Agnieszka: eTwinning ? droga do partnerstwa, s. 36-39

Wjcik Katarzyna: Nauczanie polisensoryczne, s. 40-41

Grabowska Tatiana: Drama ? jedna z metod pracy, s. 42-47

Brejnak Wojciech: Szeciolatki a nauka szkolna, s. 48-52

Just Monika: Z pamitnika mamy pierwszoklasisty?czyli bez komentarza ani rusz!!!,

s. 53-56

Szefler Elbieta: Razem z Guzilkiem piszemy bajki. Fina konkursu literackiego, s. 57-60

Kaczmarczyk Hanna: Granice, s. 61-62

Kowalska Anna: Style dziaa edukacyjnych, s. 63-65

YCIE SZKOY NR 10/2009
Kosiska Tatiana: Nauczyciele kreatywni animatorzy pedagogiki Celestyna Freineta,s. 5-8
Napirkowska Zofia: Edukacja do demokracji, s. 9-15
Sementowicz Aleksandra: O mojej mamie Halinie, s. 16-18
Piwko Kazimierz: O dowiadczeniach poszukujcych, s. 19-24
Konopnicka Iwona: Rola Edukacji rodowiskowej w ksztaceniu zintegrowanym w kontekcie pogadanki Celestna Freineta, s. 25-29
Chorn Regina: Z francuskiego atelier ? RIDEF 2008 w Meksyku,s. 30-33
Keczek Dorota; Swobodna ekspresja plastyczna, s. 34-39
Kosiska Tatiana: W kolebce ruchu freintowskiego, s. 40-48
Stj Elbieta: Stroiki, wieczniki i wianki, s. 49
Brejnak Wojciech: Szeciolatki a nauka szkolna, s. 52-56
Just Monika: Z pamitnika mamy pierwszoklasisty?Wok lubowania, s. 57-60 Freint w Polsce, s. 61-62
Dylg Jerzy: Programy i ich standardy, s. 63-64

YCIE SZKOY NR 11/2009
Lasota Ilona: O koszmarnym karolku, s. 5-7Dbiec Paulina: Czy wietlica moe zapobiega niepowodzeniom szkolnym? s. 8 -11TRIZ zmienia wiat ? wdraanie innowacyjnej formy nauczania dzieci w wojewdztwie maopolskim, s. 13Jakubowska Alina: U rde tradycji i zwyczajw, s. 14-17
Nowicka-Gogolok Danuta: Z ycia wietlicy szkolnej, s.18-21
Rura Grayna: Nowe odpowiedzi na stare pytania, czyli o Boym Narodzeniu w wielokulturowej klasie, s. 22-27
Wjcik Magorzata: Rakiet w kosmos, scenariusz zaj, s. 28 -31
Wrbel Edyta: Mionicy sztuki w szkolnej wietlicy, s. 32-33
Dbek Krystyna: Matematyka i ruch, s. 34-37
Woniczka Ewa: Aktywne formy muzyczne, s. 38 -42
Czekaj Bogumia: Pommy zwierztom, s. 43-45
Mieleszkiewicz Ewa: Trudnoci w uczeniu si matematyki, s. 46-55
Syndoman Joanna i Piotr: Makaronowe anioki, s. 56-57
Just Monika: Z pamitnika mamy pierwszoklasisty?wita tuz, tu! s. 58-60
Idziak Andrzej: Zamiast chipsw i batonikw, s. 61
Ewa Kdra: Grudzie, s. 62
Mucha Danuta: O niegrzecznym nieynku Kubusiu, s. 63-65

YCIE SZKOY NR 1/2010
Kondracka Marta: Wirtualne relacje dziecko ? media elektroniczne. Zagroenia, s. 5-11

Kielak Jzefa: Przemoc w rodzinie, s. 12-15

Kulik Beata: Narzdzie pracy nauczyciela. Gos, s. 16-20

Sobiegaa Agnieszka, Stplewska Boena: Pedagogika twrczoci w pracy personelu medycznego, s. 23-27

Nadolna Urszula: Jak wspiera ucznia sabo widzcego w szkole masowej, s. 28-30

Jaboska Iwona: Co na niech do czytania lektur?, s. 31-33

Kwiecie Magorzata, Zadcka Renata: Uwaga! Niebezpieczestwo, s. 34-35

Zbisawska Dorota: Pracujemy przy tablicy interaktywnej, s. 36-37

Brzozowiec B., Gromelska A., ukowska R.: Karnawa na wiecie, scenariusz, s. 38-41

Just Monika: Z pamitnika mamy pierwszoklasisty?Ciemniejsza strona szkolnej rzeczywistoci, s. 42-45

Florek Anna: Szkoa fiska przyjazna dzieciom i nauczycielom, s. 46-48

Marek Elbieta: Pomoc dzieciom ? ofiarom przestpstw, s. 49-53

Szkolnictwo podstawowe we Francji, s. 54-56

Stj Elbieta: Tajemnice warszawskiej Starwki, s. 57-58

Marek Elbieta: Jak rozwija zdolnoci dziecka? s. 59-62

Pardej Katarzyna: U progu dorosoci, s. 63-65

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 7/2009

Skotnicka Gertruda: Wanda ley w naszej ziemi, s. 4-9

Borodzicz Wirginia. Cae ycie wrd ksiek. Rozmowa z profesor JoannPapuzisk, s.12-5

Prus-Winiewska Helena: Dar w. Kingi, s. 16-23

Musielak Beata: W naszym maym miasteczku, s.24-28

Juskowiak Barbara: Ech Pauki jak wy cudne?s.28-29

Sienkiewicz A. Tofiluk B: Jestem sobie Podlasiaczek, s.32-34

Michalska Bronisawa: Tam gdzie Wisa, s. 35-38

Spychaa E., elechowska B: Folklor regionu Koza, s. 39-41

Raszka Jadwiga: Coraz dalej w wiat, s. 42-48 (rebusy, zagadki, ukadanki)

ukaszewicz E., Grzybowska E: Nasza Europa, s.49-51

Spawska Honorata: Wycieczka do Woch, s. 52

Bot Jolanta: Fascynujca przeszo. Dinozaury, s. 53-55

Gobiewska Maria: Zabawy plastyczne. Lampiony, s. 56-57

Jaboska Katarzyna: Logopeda radzi, s. 58-59

 

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 8 wrzesie 2009
Braska Ewa: Jakie programy w Edukacji przedszkolnej? s. 4-8
Kielar-Turska Maria: Osiemdziesit lat psychologii rozwojowej na Uniwersytecie Jagielloskim s. 10-14
Gawowska Agnieszka: Roliny w ogrodzie s. 16-19
Chojak Magorzata: Gotowo czy dojrzao szkolna s. 20-23
Gutowska Beata: Przygoda z diagnoz przedszkoln s. 24 -28
Dryjas Katarzyna: Wyjazd studyjny do Gothy s. 29-30
Jaboska Katarzyna: Kartonowe pudeko s. 31-32
Piechota M., Wjcik. M.: Mamo, tato, baw si ze mn! S. 33-34
Naronik Magorzata: Co dalej z szeciolatkami? S. 35-36
Pawowska-Nidbaa Anna: W wiecie wartoci, s. 37-40
Kooo-Gruszka Aleksandra: yj bezpiecznie, s. 40-41
Gruszka Jadwiga: W krainie smerfw, s. 42-46
Pardej Katarzyna: Spotkanie logopedy z rodzicami, s. 47-51
Niezgoda Jacek: Bezpieczny dom, s. 52-53
Bochniarz Antoni: Logopeda radzi, s. 54
Fundowicz Elbieta: Koalicja na rzecz dziecka, s. 55-56
Gromotowicz-Celiska Wiesawa: Europejska Karta Bezpieczestwa Ruch Drogowego, s. 57 -58
Szczepanik Aniela: O leworcznoci, s.59
Baraska Ewa: Zachcam do lektury i zabawy, s. 60-61
Rytel Boena: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespoem Downa, s. 62
Ratyska Hanna: Pogodnie i z humorem, s. 63

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 9/2009

Al.-Khamisy Danuta: Zachowanie prospoeczne dzieci, s. 4-8

Zamaria Jadwiga: Natalia Michaowa ? skromny czowiek, wielki pedagog, s. 10-13

Gawowska Agnieszka: Ogrd ? miejsce integracja, s. 14-16

Komorowska Anna: Rozmowy o architekturze, s. 18-20

Skwarek Ewa: Dziecko chore na cukrzyce, s. 22-25

Naronik Magorzata: Konferencja OMEP w Grecji, s. 26-27

Dobosz Iwona, Izdebska Magorzata: Szumia las, piewa las, s. 28-30

Wroska Beata: Zabawa trzylatkw z chust animacyjn, s. 31

Daniek-Salawa Jadwiga: Mae jabuszko, s. 32

Bukowska Iwona: Oswaja lki, s. 33

Radoa Halina: Czarnulek, s. 34-36

Galica Agnieszka, Bukowska Iwona: Bajka o tej kredce, s. 37-38

Gobiewska Maria: Koszyczek na jesienne skarby, s. 39

Bryliska Iwona: Mali badacze w ogrodzie, s. 40-41

Mazurkiewicz Anna: Architektura bliska i daleka, s. 42-43

Pawowska-Niedbaa Anna: Jesienne drzewa, s. 44-45

Lorenc-Chro, Maysz Urszula: Bezpiecznie i zdrowo, s. 46-47

Pawowska-Niedbaa Anna: Rodzinne konkursy, s. 48-50

Koliska Katarzyna: Uniwersytet nie tylko po maturze, s. 52-55

Baszczyk-Sadowska Anna: Profilaktyka logiczna, s. 56-58

Dulewicz Grayna: Jubileusz w Darowie, s. 58-59

Bieda Brygida, Sobczyk Ewa: Jzyk obcy w grupach rodzynkowych, s. 60-61

wiat maego dziecka, s. 62-64

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 10/2009
Twardowski Andrzej: Wpyw relacji z rwienikami na rozwj dziecka, s. 4-12
Ratyska Hanna: Maria Dunin-Wsowicz ? przyjaciel dzieci i nauczycieli, s. 13-14
Skwarek Ewa: Dziecko chore na cukrzyc, s.15-18
Makarewicz-Wujec Magdalena: Jak ywi dzieci? s. 19-22
Rura Grayna: Przedszkolak z Polski na wyspach brytyjskich, s. 23-26
Skczniewska Renata: Z dziemi o ich prawach, s. 27-29
Murczak Joanna: Co wiemy o teatrze? Scenariusz zaj dla dzieci 5-6-letnich, s. 30-31
Kostkiewicz Renata: Andrzejkowe czary-mary, s. 32-33
Michalak Jolanta: Kolorowe dni w naszej ?Bajce?, s. 34-36
Wojtowicz Ewa Lidia: ?Wiewirki? ucz si niemieckiego, s. 37-38
Wojtowicz Magorzata: Mam prawo do?(przestrzeganie praw dziecka to w ostatnich latach[?]),s. 39-40
Kasperek Jolanta, Walus Dorota: Rok przedszkolaka w Bibliotece Pedagogicznej w Zawierciu, s. 41-42
Nadachewicz Katarzyna: Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka, s. 43-44
Pietrzak-Szymaska Barbara, Pietrzak Katarzyna: Guzikozwierzaki, s.45-46
Buszkowski Igor: Zabawki z lici, s. 47
Dziecko i pies, s. 48-49
Budzyska Irena: Co mona zrobi z ziemniaka, s. 50-51
Andrzejewska Jolanta, Zwierzchowska Iwona: Wczeniejszy start szkolny. Oglnopolska konferencja naukowa, s. 52-54
Pietrucha Iwona: Program eTwinning w przedszkolu, s. 55-56
Orzechowska Iwona: Czarny teatr, s. 55-58
Kluska Anna, Kwieciska Elbieta, Tews-Cika Monika: Wszystkim dzieciom soca blask, s. 59-60
Nawrot Anna: Srebrny jubileusz, s. 61
Rim Renata: Polsko sowackie spotkanie, s. 62
Rytel Boena: Kolory dnia, s. 64-65


WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU NR 11/2009

Skotnicka Gertruda: Na progu historii Polski, s. 4-9

Olkusz Jolanta: Zabawy inspirowane literatur, s. 10-13

Budowa moduowych przedszkoli recept na rosnce potrzeby w zakresie Edukacji przedszkolnej, s. 14-15

Ratyska Hanna: Jakiego to gocia mielimy?O Annie wirszczyskiej, s. 16-19

Boguszewska Anna: Znaczenie ilustracji w ksice dla dzieci, s. 20-22

Makarewicz-Wujec Magdalena: Otyo u najmodszych, s. 23-26

Dbrowska-Staczuk: Anielskie Boe Narodzenie, s. 27-28

Pawowska-Niedbaa Anna: czymy sowa i gesty, s. 29-30

Karolczak Joanna Katarzyna: Smaczne amigwki dla maej gwki, s. 31-33

Wojtowicz Magorzata: Zima wok nas, s. 34-35

Gobiewska Maria: Choinki i nieynki, s. 36-38

Kobryczuk Franciszek: Dzi noc wita. Jaseka, s. 39-41

Skwarka Ewa: W wiecie emocji, s. 42-45

Knap Ewa: Czy mona uczy historii w przedszkolu? s. 46-47

Jasny Magdalena: Pieczemy pierniczki, s. 48

Witko Beata: Bajkowe wieczory, s. 49-50

Jantas Marzena: W witecznym nastroju, s. s. 51-52

Mrowiec Boena, Tomecka Violetta: Przedszkolak widzem i aktorem, s. 53-54

Wicawska Barbara: W ?Fiokowej krainie?, s. 55-56

Rytel Boena: Z humorem i puent, s. 57

Pedagogika przedszkolna. Sownik terminologiczny i objaniajcy, s. 58-59

Spis treci rocznika 2009, s. 60-61

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU 1/2010
Manturzewska Maria: Stefana Szumana psychologia muzyki, s. 4-7
Woynarowska Barbara: Profesor Jadwiga Kopczyska-Sikorska (1917-2009), s. 8-9
Woniczka Ewa: Terapeutyczne walory muzyki, s. 10-16
Woniak Mariola: Relacje dziecka z rwienikami, s. 17-23
Jacewicz Agata: Edukacja przedszkolna w pnocnych Woszech, s. 24-26
Wrbel Anna: Z wizyt na Ukrainie, s. 28-29
Bot Jolanta: niegowe inspiracje, s. 30-33
Pacyska Anita: Dzie Babci i Dziadka, s. 34-36
Karolczak Joanna Katarzyna: Wierszyk? Nic trudnego! s. 37-38
Boszko-Szczeniak Agnieszka: Zima ? ciekawa pora roku, s. 39-41
Kierska Mirosawa: Zabawy ksztatujce such fonetyczny, s. 42-45
Pawlik Anna: W parku i ogrodzie, s. 46
Makarewicz-Wujec Magdalena: ywienie a odporno przedszkolakw, s. 48-51
Janosz Katarzyna, Serej Ewa: Spotkanie z seniorami, s. 52-53
Fundowicz Elbieta: Koncepcja Edukacji daltoskiej, s. 54-56
Sikora Agnieszka: Jaka pyszna sanna, s. 57-58
Entliczek pentliczek ? pakiet na szstk! s. 59
Grabowski Stanisaw: Z dzieci lepszy wiat si narodzi, s. 60-61
Rytel Boena: Spacerkiem po Warszawie, s. 62-63
Posuchajmy, zapiewajmy. Bach, w nieny puch, s. 64-65

 

 

 

WSZYSTKO DLA SZKOY


WSZYSTKO DLA SZKOY nr 7-8/2009
Salamon Dagmara: Andrzejki w szkole, propozycje zabaw, s. 56
Rechnio B., Dbrowska E.: Szkolny wieczr andrzejkowy, s. 7-8
Godlewska A., Rotmaska M.: lady wita Niepodlegoci w naszym miecie, s. 9-10
Dr Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, trudni gimnazjalici, s. 11
Pietruszka Wioletta: Nowy budynek dla naszej szkoy (cz artystyczna), s. 12-14
Zitek Joanna: ?Z chopskiego zagonu po uniwersyteck tog? (monta poetycko-muzyczny powicony yciu i poezji Jana Kasprowicza), s. 15-19
Wojciechowska-Szul Sylwia: May ratownik. Jak udziela pierwszej pomocy? Materiay pomocnicze do realizacji zaj edukacyjnych w klasach I-III, s. I-VII
Wrbel Edyta: Szkoa uczu Jana Od Biedronek (monta sowno-muzyczny powicony yciu i twrczoci Jana Twardowskiego), s. 22-23
Junkier J., Piechota R.: Niezwyky prezent od Mikoaja (scenariusz inscenizacji), s. 24-25
Zitek Joanna: Boe Narodzenie (monta poetycko-muzyczny), s. 26-27
Rechnio-Koodziej Beata: Dekoracje boonarodzeniowe, s. 28-29
Gendera Kamila: Romeo i Julia inaczej, s. 30

 

WSZYSTKO DLA SZKOY NR 9/2009
Nakielska Ewa: Wszyscy jestemy tacy sami, cho kady z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniw klasy V), s. 5-6 Fiedorczuk Justyna: Czowiek w wiecie wartoci: spotkanie z mioci (scenariusz lekcji jzyka polskiego w klasie VI), s. 7-8
Fiedorczuk Justyna: O wartociach w procesie edukacyjnym, s. 9-10
Gromiec Lucyna: Zgodnie z prawem (Czy mona nie wyrazi zgody na przydzia wychowawstwa? Czy nauczycielowi wychowawcy przysuguje dodatek za wychowawstwo? Jakie s obowizki nauczyciela wychowawcy? s. 11
Filipczak Izabela: Naga prawda o czowieku ? rozwaania o postawie moralnej Zenona Ziemkiewicza (scenariusz 2-godzinnej lekcji jzyka polskiego w klasie III LO), s. 12-14
Tomczyk-Mroczek Wiesawa: Jaka waciwie jest dzisiejsza modzie? s. 14-16
Matejczyk I., Miszczak R.: Dentelmen Roku ? Dama Roku (scenariusz konkursu szkolnego), s. 18-19 WSZYSTKO DLA SZKOY 10/2009
Urzdowska Anna: Od redakcji, s. 3
Kierepka Alina: Projekty warte naladowania, ?Spotkanie z ksik historyczn? - cz.1, s. 4
Sawiski Piotr Julian: Warto poczu zapach nowoczesnoci (scenariusz dyskusji z nauczycielami o istocie i znaczeniu nowoczesnoci Edukacji), s. 5-8
Rechnio-Koodziej Beata: Prosta droga do awansu, wskazwki dla staystw ? czyli o planie rozwoju zawodowego, s. 9
Bez komentarza ( dykalkuli: zaburzenie czy humbug?, zmiany w kierownictwie MEN, ?owoce w szkole?, egzaminy gimnazjalne 2010, coraz modsi wicedyrektorzy, ?itd.), s. 10-11
Kononiuk Alina: Uczy si aby uczy, s. 12-13
Kopinke Aldona, Szymkiewicz Tomasz: ?Wolno kocham i rozumiem??, s. 13-14
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 15
Zgodnie z prawem, s. 16
Rechnio Koodziej: Twrcze fantasmagorie czyli o wspieraniu uczniowskich uzdolnie, s. 17-20
Kraszkiewicz Henryk: Jak wzmacnia motywacj do nauki?, s. 21-22
Trojan Elbieta: Fryderyk Chopin ? kompozytor, pianista, pedagog (zestawienie bibliograficzne), s. 22-23
Paziak ? Janiszewska Alina: Pera (scenariusz boonarodzeniowe spotkanie), s. 24-25
Dziekan Teofil; ycie szkoy ? szko ycia, s. 25-26

WSZYSTKO DLA SZKOY NR 11/2009
Urzdowska Anna: Od redakcji, s. 3
Z forw internetowych: Papirologia, s. 3
Kdzioka Barbara: Projekty warte naladowania ?Spotkania z ksik historyczn? ? cz. 2, s. 4
Kraszkiewicz Henryk: Motywacje dziaanie komputera, s. 5-6
Nowaczyk Beata: Uzalenieni od cyberprzestrzeni, s. 7-9
Karpiska Czesawa: Twrcy szkolnej strony internetowej, s. 10
Kraszkiewicz Henryk: Fotomonta (konspekt 2-godzinnych zaj z informatyki dla kl. II szkoy ponadgimnazjalnej), s. 11
Rechnio-Koodziej Beata: Prosta droga do awansu, s. 12-13
Kraszkiewicz Henryk: Komputer jako pomoc dydaktyczna, s.14-16
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 17 Bez komentarza,s.18-19 Zgodnie z prawem, s. 20
Frost Sabina: Internet i gry komputerowe ? szanse i zagroenia (zestawienie bibliograficzne), s. 21- 22
Majewska Kamila: LaTeX dla matematykw, s. 23-24
Dziekan Teofil: ycie szkoy ? szkol ycia (opowie w odcinkach), s. 25-26

WSZYSTKO DLA SZKOY NR 12/2009
Rzedowska Anna: Od redakcji, s. 3
Grela Katarzyna; Projekty warte naladowania. ?Spotkanie z ksiak historyczna? ? cz. 3, s. 4
Dbska Danuta: Polskie tace narodowe, (test muzyczny dla uczniw szk podstawowych i gimnazjum), s. 5-6
Fiedorczuk Justyna: ?Historia cakiem niezwyka?? (scenariusz lekcji w klasie IV szkoy podstawowej), s. 7
Skrzyski Dariusz: Zgodnie z prawem: zasady zatrudniania nauczycieli, s.8-9
Scheffs Krystyna: ?Wiem, e?? (konkurs wiedzy oglnej dla gimnazjum), s. 9-13
Bez komentarza, s. 14-15
Rechnio-Kolodziej Beata: Prosta droga do awansu. Porzdkujemy teczk na dyplomowanego, s. 16-18
Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 19
Rechnio-Koodziej Beata: W grupie weselej, s. 20-21
Trojan Elbieta: Projekt jako skuteczna metoda ksztacenia (zestawienie bibliograficzne), s. 22-23
Wolniewicz Hanna: Tradycje i obyczaje Boego Narodzenia (scenariusz zaj wietlicowych), s. 23
widerska Joanna: Bal gimnazjalny dla klas III (scenariusz czci artystycznej), s. 24-26
Dziekan Teofil: ycie szkoy ? szko ycia, s. 25-26

WSZYSTKO DLA SZKOY 1/2010

Rzdowska Anna: Od redakcji, s. 3

Kierepka Alina: Projekty warte naladowania, ?Spotkanie z ksiak historyczn?, s. 4

Salamon Dagmara: Czynniki warunkujce osignicie dojrzaoci szkolnej, s. 5

Rechnio-Kolodziej Beata: Gry dla zaawansowanych, s. 6

Dbrowska Genowefa: Prawa czowieka w Polsce i na wiecie, s. 7-8

Naziemiec Daria: Zajcia integracyjne, s. 9

Marciniak Aleksandra: Szczerze, s. 10

Kraszkiewicz Henryk: Waciwa motywacja, s. 11-12

Dbska Danuta: Prawa dziecka (konkurs dla uczniw szkoy podstawowej), s. 12-13

Musialska Kinga: Aspiracje yciowe, (kwestionariusz dla uczniw klas V-VI), s. 14-15

Bez komentarza, s. 16-17

Florkowski Marcin: Zdaniem psychologa, s. 18

Skrzyski Dariusz: Zgodnie z prawem, s. 19-22

Trojan Elbieta: Jak realizowa godziny do dyspozycji wychowawcy? (zestawienie bibliograficzne), s. 2324

Dziekan Teofil: ycie szkoy szkol ycia, s. 25-26

NOWA SZKOA

 

NOWA SZKOA Nr 6/ 2009

Jastrzbska Lidia: Polskie aspiracje edukacyjne w latach 1993-2009, s 4 -13

Czesaw Banach: Edukacja na tle procesw globalizacji s.14-18

Kamiska-Juckiewicz Magorzata: Wiedzie i umie (o ksztaceniu i doskonaleniu zawodowym nauczycieli w spoeczestwie wiedzy) s. 19-24

Kazimierz Denek.:Szkoa jutra s. 25-32

Krawczyk Bogdan J.: Boje o szkolnictwo niepubliczne. s. 33-35

Wieczorek Monika: Praca z dzieckiem zdolnym w wietle praktyki nauczycielskiej, s. 36-41

Stryski Klemens: Niebo Kubusia Puchatka s. 42-43

Pietrzak Magorzata: Postawy i wartoci a pe uczniw s. 44-51

Ziba Alicja : Dziecko od XXS do XXL s. 52-54

Woch Anna: Inspiracje dla pracy z uczniem zdolnym s. 55-58

Peter Tadeusz: W polskiej szkole nie pochwala si pracy zespoowej s. 59-60

 

 

 

BIBLIOTEKA W SZKOLE

BIBLIOTEKA W SZKOLE NR 9/2009
Antczak Mariola: Media relations a biblioteka szkolna, s. 5-7
Bonk Gabriela: Zota rczka na kryzys, s. 8-9
Ohirko Magorzata: Warsztaty ekologiczne w bibliotece szkolnej, s. 10-11
Grudzie A., Pitryka E.: Janie Pani Ksika. Program edukacyjny, s. 12-13
Nacka Irena: Noc z Andersenem. Baniowe urodziny w bibliotece szkolnej, s. 14-15
Kowgier Magdalena: W krainie wadcy wyobrani (konkurs czytelniczy), s. 16-17
Tomicka Maria: Znamy i lubimy Tytusa (konkurs czytelniczy o yciu i twrczoci Papci Chmiela dla uczniw klas IV-VI szkoy podstawowej, s. 18
Czernicka Justyna: Co to jest teatr? Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniw klasy V szkoy podstawowej, s. 20-21
Witek Janina: Tomek Sawyer ? figlarz i obuziak (konkurs dla uczniw klas V szkoy podstawowej), s. 22-23
Drozd Iwona: Zosta mistrzem piknego czytania. Konkurs czytelniczy przeznaczony dla klas I ponadgimnazjalnych lub gimnazjum, s. 24
Niedopytalska Iwona: Prawdziwym uczniem by?Pasowanie na ucznia klasy I, s. 25-26
Poniedziaek Marta: Chrzest Kota Scenariusz pasowania na gimnazjalist, s.26-27
Makaryk M., Rozmysowska-Rypua E.: Opowiedz mi dziadku. Scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodlegoci, s. 28-30
Bladoszewska Ewelina: Lekcja historii. Scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodlegoci, s. 31-32

BIBLIOTEKA W SZKOLE 10/2009
Wasilewski Juliusz: Rozbrojenia nie ma, s. 3-4
Gromek Renata: Tekst literacki jako inspiracja twrczego rozwoju, s. 5-7
John Katarzyna: Proces czytania w szkole, s. 8-9
Dbrowska Magorzata: Nowoczesne oblicze bibliotek, s. 10-11
Bonk Gabriela: Przepis na?turniej, s. 12-14
Wojciechowska Katarzyna Ewa: Ukryte talenty. Wystawa prac nauczycieli, s. 15
Jeziorna Magorzata: Kubu Puchatek. Propozycja pracy z lektur, s. 16-19
Jaraczewska Urszula: Bohaterowie i wydarzenia w Lalce, konkurs dla uczniw szkoy ponadgimnazjalnej,s. 20-21
Czepiec-Mczka, mietana Anna: Wojewdzki konkurs piknego czytania, s. 22-23Brzozowska Dorota: Herody sokolskie, wsppraca nauczyciela bibliotekarza z instytucj kultury s. 24-25
Gajewska Danuta: Spotkanie autorskie, s. 26-27
Witek Janina: Bez zmruenia oka. Konkurs frazeologiczny, s. 27
Poniedziaek Marta: Nowe przygody Lidgrenkw, czyli powrt urwisw, s. 28-31
Malinowski Marcin: Oda do modoci, s. 34-35


BIBLIOTEKA W SZKOLE 11/2009
Urzdowska Anna: Od przybytku gowa jednak boli, czyli dodatkowe godziny w bibliotece szkolnej, s.3-4
Wsppraca pilnie poszukiwana, s.5-17
Brzeziska Danuta: Biblioteka Centrum Informacji. Nauczyciel i uczniowie, w gszczu mediw i multimediw, s. 3-4
Brewczyska Magdalena: Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach, s. 5-7
Pawlik Marcin: Jak doda komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint? s. 8-10
Kolebuk Robert: Szkolne studio nagra, s. 11-13
Bogacz Mirosawa: Projektor multimedialny, jak wybra? s. 14-15
Rudnicka Izabela: Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym, w internetowym centrum informacji multimedialnej, s. 16-18
Bogacz Mirosawa: O karaoke w Pcim, s. 19
Safian Agata: Budowa ksiki i czasopisma. Zajcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, s. 20-21
Gron Maria: Multimedialne galerie malarstwa. Scenariusz zaj edukacyjno-wychowawczych, s. 22
Bajak Izabela: Wicej wiem, wicej umiem, wicej potrafi. Wykorzystanie bibliotecznej pracowni Pcim w pracy z czytelnikiem w SZS nr 1 w Opatowie, s. 23
Adamowicz Agnieszka: Biblioteki Midzynarodowej Szkoy w Genewie, s. 24-26
Bogacz Mirosawa: Biblioteka Edukacji multimedialnej. Henry Jankins: Kultura konwergencji, s. 27
Kaspera Lidia: Czy jeste reklamoerc? Scenariusz zaj z zakresu Edukacji czytelniczej i medialnej, s. 18-19
John Katarzyna: Klub filmowy dla uczniw klas I-III szkoy podstawowej, s. 19
Jeziorna Magorzata: W krainie ksiki. Scenariusz pasowania na czytelnika, s. 20-21
Walasek Iwona: Jak powstaje ksika? Konspekt zaj edukacyjnych, s. 22
Witek Joanna: Przygody rudowosej Ani, krzywka, s. 23
Jachimczak Barbara Wanda: Byli szczliwi dawniejsi poeci? Scenariusz sowno-muzyczny, s. 24-25
Malinowski Marcin: My swoje, a oni swoje?s.26-27


BIBLIOTEKA W SZKOLE 12/2009
Wasilewski Juliusz: Pani minister czatuje, s. 3-4

Gromek Renata: Bajkoterapia w szkole podstawowej, s. 5-6

Gromek Renata: Rozmowa z samym sob. Scenariusz biblioterapeutyczny, s. 6-7

Gromek Renata: Rozmowa z innymi. Scenariusz biblioterapeutyczny, s. 7

Skrzyski Dariusz: Prawo autorskie w szkole, czyli? objanienie podstawowych poj, s. 8-11

Jasiak Elbieta: Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym, s. 11-13

John Katarzyna: Ksiniczka na ziarnku grochu. Czyli o prawdzie w yciu. Scenariusz banioterapii, s. 14

John Katarzyna: Iga do cerowania. Czyli dobrze mie poczucie wasnej wartoci. Scenariusz banioterapii, s. 14-15

Grzyba Dorota, Michauszko Beata: Bezpieczny Internet. Program profilaktyczny z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, s. 16 ? 18

Ryng-Bury Krystyna: Warsztaty czerpania papieru. Zajcia w szkole specjalnej, s. 18-19

Dorobisz Jolanta: Biblioteka szkolna moj bibliotek. Scenariusz zaj, s. 20-21

Bonk Gabriela: Niekoczca si? krzywka, s. 22-23

Kaczmarek Antonina, Megier Magdalena: Z literatura za pan brat. Konkurs literacki, s. 24-27

Witek Janina: Gdzie jeste May Ksie? Konkurs literacki dla kl. I gimnazjum, s. 28

Czarniewska Monika: Ktnia wrek. Scenariusz pasowania na czytelnika, s. 29-31

Bielska Grayna: Laureatka literackiej Nagrody Nobla 2009 Herta Muller, s. 32-33

Szymeczko Kazimierz: Kompleks Supermana, s. 34-35


BIBLIOTEKA W SZKOLE 1/2010
Wasilewski Juliusz: XII Forum ? wane wydarzenia, s. 3-4

Hechsman Kinga: Jak pomc dziecku z problemem? Konferencja dla nauczycieli w bibliotece pedagogicznej, s. 5

Skrzyski Dariusz: Prawo autorskie w szkole, s. 6-9

Skrzyski Dariusz: Zasady rejestrowania i rozliczania zaj pozalekcyjnych, s. 9

Mrz Agnieszka, Wajner Magorzata: Wierz w czowieka. Projekt edukacyjny, s.10-15

Wajner Magorzata: Mam prawa, scenariusz zaj (dla klas 0-III szkoy podstawowej), s. 16-17

Mrz Agnieszka: Prawa czowieka, scenariusz zaj (dla kl. IV-VI szkoy podstawowej), s. 18-19

Medyska Marzena: Spotkanie z Mart Fox. Konkurs literacko-internetowy, s. 20

Baejczak Dobrochna: Krzywoap i inni. Konkurs czytelniczy na Dzie Kota, s. 21

Dmowska-Gowacka: Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL Optimum ? OPAC, s. 22-23

Nadrowska-Adamczyk Stanisawa: Konkurs. Tomik literacki modych autorw, s. 24

Nadrowska-Adamczyk Stanisawa: Kultura informacyjna i edukacyjna, s. 24

Czernicka Justyna: Raj utracony. Scenariusz przedstawienia, s. 25-28

Bucholc Ewa: Kobietom w dniu ich wieta. Scenariusz inscenizacji kabaretowej, s. 29-33

Urzdowska Anna: Kiedy tak ?sobie siedzimy? w bibliotece?, s. 34-35

 

 

BIBLIOTEKA PROPONUJE:

Ciekawe strony www Co zawieraj
http://www.dzieci.wp.plStrona adnie opracowana graficzne, skada si z kilku czci, ktre zawieraj rne zadania. Gry, pocztwki, puzzle, wiersze, opowiadania, labirynty.
http://www.dzieci.org.plStrona Dzieci Sprawnych Inaczej. Ciekawe artykuy na rne tematy np. nauka i kultura, sztuka dzieci, prawo, kartki, fotoreportae.
http://www.dolinka.szkola.netSerwis internetowy dla uczniw, ktry zawiera wiadomoci z dziedziny techniki, nauki, kultury, sportu, przyrody, rozrywki. Znajdziemy rwnie szereg zabaw dla dzieci : ukadanki, kolorowanki, konkursy.
http://www.wyspa.interia.plStrona internetowa dla modszych dzieci. Duo zabaw, wierszykw. Dziecko samo moe si ciekawie bawi.
http://basnie.republika.pl/definicja.htm#tysiac
Sownik poj zwizanych z bajkami.

http://www.bajki.prv.plWybr bajek przedstawionych w ciekawy sposb, mona je czyta wsplnie z dzieckiem.
http://basnie.republika.pl/definicja.htm#tysic

http://www.bajki.com

http://www.bajki.prv.pl
Wybr bajek i zagadek dla dzieci. Na stronie zamieszczone s te bajki ktre napisay same dzieci.
http://www.logopedia.plInformacje na temat zaj logopedycznych, wad wymowy, pomocy dydaktycznych.
http://reedukacja.prv.plNa stronie wiele wicze z zakresu ortografii, wiczenia doskonalce umiejtno pisania, pami, labirynty.
http://www.misie.com.pl
Ciekawa strona edukacyjna dla dzieci
http://www.promyczek.com.plCzasopismo internetowe Polskiego Zwizku Niewidomych.
http://www.clapolskaczytadzieciom.plStrona stowarzyszenia propagujcego akcj ?Caa Polska czyta dzieciom?
WWW.promyczek.com.pl
Czasopismo dla dzieci
http://junior.reporter.plCzasopismo dla dzieci

http://basnie.republika.pl/spis.htm#andersen
http://www.urwisy.pl/Banie dla dzieci, Hansa Christiana Andersena, Jacoba i Wilhelma Grimm, Charlesa Perrauleta

 

ZOTE MYLI:

?Gdy si kto zaczyta, zawsze albo si czego nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zanie ? w kadym razie wygra?. Henryk Sienkiewicz
?Kto czyta ksiki yje podwjnie? - Umberto Eco
?Kto czyta ma pikne sny? ? M.Gormon
?Sitem czerpie wod, kto chce uczy si bez ksiek? - A.F. Modrzejewski
?Powiedz mi, jakie ksiki masz w domu, a powiem ci kim jeste? - J. Iwaszkiewicz
?Wiedz moemy zdoby od innych, ale mdroci musimy nauczy si sami? - A. Mickiewicz